Ir a nuestro canal de Youtube
Acceso directo a los campus de formación:
Inicio > Oposiciones > SUBALTERNO XUNTA GALICIA
Curso: A distancia
Duracion: horas
Precio: consultar

SUBALTERNO XUNTA GALICIA


Programa:

SUBALTERNO XUNTA GALICIA:

EXAMEN:

Primeiro exercicio
De carácter eliminatorio, consistirá en contestar por escrito un cuestionario de oitenta (80) preguntas tipo test, máis seis (6) de reserva, con catro (4) respostas alternativas propostas polo tribunal, das cales só unha será a correcta.
As preguntas un (1) á corenta (40), máis tres (3) de reserva, corresponderán ao contido do programa de la convocatoria; as outras corenta (40) preguntas, máis tres (3) de reserva, serán de carácter psicotécnico, dirixidas a apreciar as aptitudes dos aspirantes en relación coas prazas convocadas.
O tempo máximo total de duración deste exercicio será de noventa (90) minutos.
Este exercicio celebrarase no prazo máximo de corenta días desde a constitución do tribunal que xulgue as probas. A data de realización deste exercicio non será anterior ao 1 de novembro de 2007.
Este exercicio cualificarase de 0 a 20 puntos, sendo necesario para superarlo obter un mínimo de 10 puntos correspondéndolle ao tribunal determinar o número de respostas correctas exixido para acadar a puntuación mínima. Para iso terase en conta que por cada tres respostas incorrectas, se descontará unha correcta.
Cada opositor poderá obter copia do exercicio realizado ao seu remate.

Segundo exercicio
De carácter eliminatorio, consistirá en contestar por escrito un cuestionario de cincuenta (50) preguntas tipo test, máis tres (3) de reserva, con catro (4) respostas alternativas propostas polo tribunal, das cales só unha será a correcta, polo que se avaliará o coñecemento do idioma galego.
O tempo máximo de duración deste exercicio será dunha hora.
Este exercicio celebrarase nun prazo mínimo de 48 horas desde o remate do anterior exercicio e máximo de 40 días.
Estarán exentos da realización do segundo exercicio os aspirantes que acrediten posuír no día de finalización do prazo de presentación de solicitudes o curso de iniciación ao galego ou estudos equivalentes.
Cada opositor poderá obter copia do exercicio realizado ao remate do mesmo. No prazo das vinte e catro horas seguintes ao da celebración, farase público no lugar de realización do exercicio o modelo do test, indicando as respostas correctas. Esta información estará dispoñible na páxina web de la Xunta de Galicia.
Este exercicio valorarase como apto ou non apto, sendo necesario para superalo, obter o resultado de apto, correspondéndolle ao tribunal determinar o número de respostas correctas exixido para acadar a puntuación mínima. Para iso terase en conta que por cada tres respostas incorrectas se descontará unha correcta.

NUESTRO CURSO

El programa exigido para la preparación de esta oposición posibilita, una vez aprobado el proceso selectivo, conseguir una plaza como funcionario.

El curso dispone del material necesario para superar las pruebas que puedan plantearse.

Para ello cada alumno tiene a su disposición todos los medios materiales, humanos y técnicos :


• Preparador Personal y Profesor Especializado.
• Seguimiento Personalizado de la preparación.
• Objetivos Individuales.
• Atención personalizada.
• Temarios Actualizados Permanentemente por especialistas en la materia.
• Material complementario.
• Información sobre convocatorias.
• Servicios Multimedia en el propio Centro

CURSO DE REGALO PARA NUESTROS ALUMNOS DE OPOSICIONES

Solicita información sobre este curso

Nombre: Contenido:
Telefono:
E-mail:
Provincia:
Codigo:  
   

Compartir en Twitter

  Central- Vigo
Delegaciones - Pontevedra | Madrid | Sevilla | Barcelona | Canarias
Centro de formación ICA S.L. , CIF B-36995934 © 2024

Contactar | Términos de uso | Política de privacidad | Politica de calidad | Politica de seguridad
Cargando contenidos ....